Дадени отговори

44577

Проблемите са разрешени

356

Użytkownicy

1350

Задайте въпроса

Въпрос в едно изречение
Моля, изберете категорията, която най -добре отговаря на вашата заявка.
Етикетите улесняват намирането на въпроси. Минимум 1 и максимум 5 тагова.
Кое вино да изберете за дата?
Могат ли червата да окажат натиск върху пикочния мехур?