0

آیا اوبر یا بولت در رادوم هستند؟ یا فقط تاکسی های سنتی وجود دارد؟ آیا کسی از شما در رادوم زندگی کرده یا بوده اید و از اوبر یا بولت استفاده کرده اید؟

Kasia به سوال پاسخ داد دسامبر 4 2021
یک نظر به این پاسخ اضافه کنید