0
0 نظرات

علل درگیری های مسلحانه چیست؟ چرا درگیری های مسلحانه به وجود می آید؟ منابع درگیری های مسلحانه چیست؟ چرا در گذشته جنگ ها شروع شد و چرا اکنون آغاز می شود؟

روویک به سوال پاسخ داد دسامبر 14 2021
یک نظر به این پاسخ اضافه کنید