0

چه کسی با شماره تلفن 799679324 (799 679 324) تماس می گیرد؟ چرا این شماره تماس می گیرد؟ حدس می زنم آن موقع داشتم گوشی را در اتاق دیگر شارژ می کردم و صدای زنگ آن را نشنیدم.

به سوال پاسخ داد
این پاسخ را کامنت کنید