0

آیا حمله پانیک می تواند بکشد؟ آیا می توانید در نتیجه یک حمله پانیک بسیار شدید یا طولانی مدت بمیرید؟

Kasia به سوال پاسخ داد دسامبر 3 2021
یک نظر به این پاسخ اضافه کنید