0

آیا حمله پانیک می تواند بکشد؟ آیا می توانید در نتیجه یک حمله پانیک بسیار شدید یا طولانی مدت بمیرید؟

بی نام به سوال پاسخ داد اوت 2 2022
یک نظر به این پاسخ اضافه کنید