0
0 نظرات

آیا گاوها می پرند؟ آیا گاو قادر به بالا پریدن است؟ اگر گاو بدود و به مانعی برخورد کند ، آیا می تواند از روی آن بپرد یا فقط سعی می کند از آن جلوگیری کند؟ آیا گاوها می توانند پرش کنند؟

kanja_beauty به سوال پاسخ داد دسامبر 7 2021
یک نظر به این پاسخ اضافه کنید