0
0 Cov lus

Cov tub ceev xwm hauv nruab nrab hauv Tebchaws Yelemees khwv tau pes tsawg? Dab tsi yog nyiaj ua haujlwm ntawm cov tub ceev xwm hauv tebchaws Yelemes? Nej ib txhia paub tej zaum tus tub ceev xwm nyob hauv tebchaws Ntsaws Mes Nis, los sis qee zaum nej yog ib tug tub ceev xwm hauv tebchaws Ntsaws Mes Nis? Dab tsi yog cov nyiaj tau?

noah teb cov lus nug 9 Plaub Hlis 2022
Ntxiv cov lus teb rau lo lus teb no