2

Cyz קרה לך שללא חשבון ב- FB פופולרי היית מוגבלת, למשל, לגישה לדף אחר? גם אם הייתי מוכן לספק את הנתונים שלי או להירשם לרופא.

ענה על השאלה
הגיבו לתשובה זו