ចម្លើយដែលបានផ្តល់ឱ្យ

34529

ដោះស្រាយបញ្ហា

322

សមាជិក

1219

សួរ​សំណួរ​មួយ

សំណួរនៅក្នុងប្រយោគមួយ
ជ្រើសរើសប្រភេទដែលសមនឹងសំណួររបស់អ្នក
ការបន្ថែមស្លាកនឹងបង្កើនដល់សំណួររបស់អ្នក។ អប្បបរមា ១ និងអតិបរមា ៥ ស្លាក។
កន្លែងដែលត្រូវទិញទឹកកកស្ងួត?
តើប្រពន្ធទទួលខុសត្រូវចំពោះបំណុលរបស់ប្តីទេ?