ចម្លើយដែលបានផ្តល់ឱ្យ

44577

ដោះស្រាយបញ្ហា

356

សមាជិក

1350

សួរ​សំណួរ​មួយ

សំណួរនៅក្នុងប្រយោគមួយ
សូមជ្រើសរើសប្រភេទដែលត្រូវនឹងសំណួររបស់អ្នកបំផុត
ស្លាកធ្វើឱ្យងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកសំណួរ។ យ៉ាងតិច ១ និងអតិបរមា ៥ ស្លាក។
តើស្រាមួយណាដែលត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទ?
តើពោះវៀនអាចដាក់សម្ពាធលើប្លោកនោមបានទេ?