0
0 យោបល់

ខ្ញុំកំពុងរៀបចំសាច់អាំងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍គ្រួសារពេលរសៀលនៅពេលគាត់ចាប់ផ្តើមហៅខ្ញុំតាមលេខ ៦០២ ៣៦៣ ៨៤៨ (៦០២ ៣៦៣ ៨៤៨) ។ ដំបូងខ្ញុំមិនលឺទេព្រោះកណ្តឹងចាប់ផ្តើមទន់ភ្លន់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនមានពេលវេលាដើម្បីឆ្លើយវាទេ។ តើ​នេះ​ជា​នរណា?

ឆ្លើយសំណួរ
បន្ថែមមតិយោបល់