0
0 យោបល់

ខ្ញុំត្រូវបានហៅតាមលេខទូរស័ព្ទ ៧៣៤៨១៨១៤៥ (៧៣៤ ៨១៨ ១៤៥) - តើគាត់ជាអ្នកណាហើយហេតុអ្វីគាត់ហៅខ្ញុំ? សារឥតបានការម្តងទៀត? កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកផ្ញើសារឥតបានការបានយាយីខ្ញុំដូចជាជនផ្តាច់ការរំខានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៀមដែលគោរពប្រតិបត្តិ។

បានឆ្លើយសំណួរ
ផ្តល់យោបល់លើចម្លើយនេះ