0
0 យោបល់

តើរាគអាចឆ្លងបានទេ? តើអ្នកអាចរាគបានទេ?

តើរាគនឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងទេ? ឬតើមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឱ្យវាឆ្លងកាត់?

oa ឆ្លើយសំណួរ 23 ខែមករា 2022
បន្ថែមមតិយោបល់ទៅចម្លើយនេះ។