0
0 យោបល់

តើរាគអាចឆ្លងបានទេ? តើអ្នកអាចរាគបានទេ?

តើរាគនឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងទេ? ឬតើមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឱ្យវាឆ្លងកាត់?

បានឆ្លើយសំណួរ
ផ្តល់យោបល់លើចម្លើយនេះ