2
0 យោបល់

តើគោលោតទេ? តើគោអាចលោតបានទេ? ប្រសិនបើគោមួយក្បាលរត់ហើយប៉ះនឹងឧបសគ្គតើវាអាចលោតពីលើវាឬក៏វាគ្រាន់តែព្យាយាមជៀសវាងវា? តើគោអាចលោតបានទេ?

m_marec ឆ្លើយសំណួរ 8 ខែកញ្ញា 2022
បន្ថែមមតិយោបល់ទៅចម្លើយនេះ។