0
0 យោបល់

តើគោលោតទេ? តើគោអាចលោតបានទេ? ប្រសិនបើគោមួយក្បាលរត់ហើយប៉ះនឹងឧបសគ្គតើវាអាចលោតពីលើវាឬក៏វាគ្រាន់តែព្យាយាមជៀសវាងវា? តើគោអាចលោតបានទេ?

បានឆ្លើយសំណួរ
ផ្តល់យោបល់លើចម្លើយនេះ