0
0 យោបល់

តើចម្លើយចំពោះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍មានកាតព្វកិច្ចដែរឬទេ? តើខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនចម្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីដែរឬទេ?

បានឆ្លើយសំណួរ
ផ្តល់យោបល់លើចម្លើយនេះ