2

ស៊ីស៊ីបានកើតឡើងចំពោះអ្នកថាបើគ្មានគណនីនៅលើហ្វេសប៊ុកដ៏មានប្រជាប្រិយទេអ្នកត្រូវបានគេកំណត់ឧទាហរណ៍ក្នុងការចូលទៅកាន់ទំព័រមួយផ្សេងទៀតទោះបីជាខ្ញុំមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំឬចុះឈ្មោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ដោយ។

បានឆ្លើយសំណួរ
ផ្តល់យោបល់លើចម្លើយនេះ