2

តើខ្ញុំអាចរកកាតក្រាហ្វិកមួយណាដែលខ្ញុំមាន? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យមើលកាតក្រាហ្វិកនៅលើបង្អួច 10? ការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំគឺថាមិនថាវាជាកុំព្យូទ័រយួរដៃឬកុំព្យូទ័រលើតុក៏ដោយវាដំណើរការដូចគ្នាដែរឬទេ? តើខ្ញុំអាចរកកាតក្រាហ្វិកមួយណាដែលខ្ញុំមាន?

ឆ្លើយសំណួរ
បន្ថែមមតិយោបល់