2

តើខ្ញុំអាចរកកាតក្រាហ្វិកមួយណាដែលខ្ញុំមាន? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យមើលកាតក្រាហ្វិកនៅលើបង្អួច 10? ការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំគឺថាមិនថាវាជាកុំព្យូទ័រយួរដៃឬកុំព្យូទ័រលើតុក៏ដោយវាដំណើរការដូចគ្នាដែរឬទេ? តើខ្ញុំអាចរកកាតក្រាហ្វិកមួយណាដែលខ្ញុំមាន?

អនាមិក ឆ្លើយសំណួរ 11 ខែតុលា 2022
បន្ថែមមតិយោបល់ទៅចម្លើយនេះ។