0

តើផ្លូវរូងក្រោមដីដែលវែងជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្វី? តើផ្លូវរូងក្រោមដីវែងជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯណា? តើផ្លូវរូងក្រោមដីមួយណានៅអាមេរិក វែងជាងគេ? ហើយតើផ្លូវរូងក្រោមដីដែលវែងជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវែងប៉ុន្មាន?

អានីកា ឆ្លើយសំណួរ 30 ខែមីនា 2022
បន្ថែមមតិយោបល់ទៅចម្លើយនេះ។