0
0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಅತಿಸಾರವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ಅತಿಸಾರ ಬರಬಹುದೇ?

ಅತಿಸಾರವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು
ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ