0

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಯಿತು? ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ?

ಅನಾಮಧೇಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ 28 ಜೂನ್ 2022
ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ