ਜਵਾਬ: 91264

ਹੱਲ: 724

ਉਪਭੋਗਤਾ: 3010

ਸਵਾਲ ਕਰੋ

ਇਕ ਵਾਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
ਟੈਗਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਟੈਗ।