0

ਕੀ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?

ਅਗਿਆਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 2 ਅਗਸਤ 2022
ਇਸ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ