0
0 ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੀ ਦਸਤ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਦਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ