0

அமெரிக்காவின் மிக நீளமான சுரங்கப்பாதை எது? அமெரிக்காவில் மிக நீளமான சுரங்கப்பாதை எங்கே? அமெரிக்காவில் எந்த சுரங்கப்பாதை மிக நீளமானது? அமெரிக்காவின் மிக நீளமான சுரங்கப்பாதையின் நீளம் என்ன?

உலோகவியலாளர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் அக்டோபர் 29 அக்டோபர்
இந்த பதிலில் ஒரு கருத்தைச் சேர்க்கவும்