Câu trả lời đã cho

44577

Các vấn đề được giải quyết

356

Thành viên

1350

Đặt câu hỏi

Một câu hỏi trong một câu
Vui lòng chọn danh mục phù hợp nhất với truy vấn của bạn.
Thẻ giúp tìm câu hỏi dễ dàng hơn. Tối thiểu là 1 và tối đa là 5 thẻ.
Bạn nên chọn loại rượu nào cho một ngày?
Ruột có thể gây áp lực lên bàng quang?