Iimpendulo zinikiwe

37204

Iingxaki zisonjululwe

323

amalungu

1264
Ingxaki nomntu osebenza naye ongeyonyani emsebenzini.
Ngaba umgcini notary ungumxhasi? Ngaba ligqwetha?